Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu levinfelin.sk

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja v elektronickom obchode https://levinfelin.sk/, medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ,,VOP“)

Článok 1

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti spoločnosti VRG Group, s.r.o.,
so sídlom Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, IČ: 51425181, DIČ: 2120714926, IČ DPH: SK2120714926, zapísaná zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 126745/B (ďalej len „Predávajúci” v príslušnom gramatickom tvare) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci” v príslušnom gramatickom tvare) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop” v príslušnom gramatickom tvare) na internetovej stránke Predávajúceho www.levinfelin.sk (ďalej len „levinfelin.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva” v príslušnom gramatickom tvare). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany” v príslušnom gramatickom tvare).

2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom e-shopu na levinfelin.sk.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na levinfelin.sk.

4. Prevádzkovateľom e-shopu levinfelin.sk je predávajúci.

5. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope levinfelin.sk je predávajúci.

6. Tovarom  alebo  službou  sa rozumejú všetky  produkty v ponuke e-shopu levinfelin.sk.

7. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-shopu na levinfelin.sk.

8. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na levinfelin.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

9. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare).

10. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ v príslušnom gramatickom tvare) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“ v príslušnom gramatickom tvare) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

11. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5,
820 07  Bratislava

12. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

e-mail: objednavky@levinfelin.sk
telefón: +421 910 633 336
www.levinfelin.sk

Článok 2

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie elektronického formulára.

2. Vyplnenie a odoslanie elektronickej objednávky prostredníctvom elektronického formulára v e-shope levinfelin.sk kliknutím na tlačidlo Kúpiť s povinnosťou platby je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke požadované a potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VOP.

3. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil elektronický formulár chybne.

4. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

– identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

– presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru uvedeným na levinfelin.sk – online katalógu);

– množstvo objednávaného tovaru.

5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa Článku 2 bod 4, je neúplná a nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Kúpnou zmluvou a týmito VOP. Potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o Predávajúcom, Kupujúcom, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, údaje o nákladoch dodania tovaru, údaj o dodacej lehote, o mieste dodania tovaru, prípadne ďalšie potrebné údaje. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednavky@levinfelin.sk.

Článok III

Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a/ objednávky na dobierku;

b/ objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);

c/ došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v e-shope, alebo v priebehu objednávania. V prípade, že takáto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená;

c/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne materiál z ktorého sa tovar vyrába je nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, prípadne materiálu z ktorého sa tovar vyrába. V prípade, že takáto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Článok IV

Poštovné a balné

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky kuriérskou službou (DPD alebo GLS alebo Packeta).

2. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu 110,- EUR (slovom: stodesať eur), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

4. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu 110,- EUR (slovom: stodesať eur), Predávajúci si účtuje poštovné a balné 4,- EUR. Pri platbe na dobierku kuriérskou službou si Predávajúci účtuje poplatok za dobierku 1,- EUR, spolu 5,- EUR ( 4,- EUR poštovné a balné + 1,- EUR poplatok za dobierku).

Článok V

Dodacie podmienky

1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom e-shopu levinfelin.sk Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom možnom čase. Predpokladaná doba dodania tovaru (ďalej len ako „dodacia lehota“) je uvedená v e-shope levinfelin.sk pri príslušnom tovare. Ak je uvedené, že tovar je „na sklade“, dodacia lehota neprekračuje predpokladanú lehotu dodania. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak tovar nie je dostupný na sklade a jeho dodanie závisí od dodania výrobcom alebo distributérom. Pri tovare „na mieru“ sa termín dodania určuje individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.

3.  Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude elektronickou poštou (e-mailom) a telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.    Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Článok VI

Neprevzatá zásielka

1. V prípade, ak Kupujúci poruší povinnosť prevziať tovar, má Predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty Kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je Kupujúci povinný zaslať v  lehote 5 dní.

2. Pokiaľ Kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Článok VII

Cenové a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom levinfelin.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci má právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v e-shope levinfelin.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v e-shope levinfelin.sk. Úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. Ak sa v e-shope levinfelin.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. pôjde o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena ,,0,- EUR“ alebo ,,1,- EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, má možnosť od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. Zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať.

4. Platby sa vykonávajú v EUR.

5. Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU – Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi (v prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy tovaru poplatok za dobierku v sume 1,-EUR, tak ako je uvedené v Článku IV VOP);

b) PLATBA VOPRED, a to prostredníctvom služby „GP webpay (GLOBAL PAYMENTS EUROPE)“ .

6. Pri spôsobe platby uvedenom v písmene b) tohto odseku VOP je Kupujúcemu zaslaný tovar po zaplatení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho.

Článok VIII

Zákaznícky účet

1. Registráciou Kupujúceho uskutočnenou v e-shope levinfelin.sk môže Kupujúci pristupovať do svojho Zákazníckeho účtu. Z tohto účtu môže Kupujúci uskutočňovať elektronické objednávky. Kupujúci môže objednávky uskutočňovať aj bez registrácie. Pri registrácii do Zákazníckeho účtu je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

3. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, keď Kupujúci svoj Zákaznícky účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a týchto VOP.

5. Kupujúci berie na vedomie, že Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Článok IX

Záručná doba a záručné podmienky

1. Ak je Kupujúci spotrebiteľ, na všetok dodávaný tovar mu je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ak nie je pri danom tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a Občianskeho zákonníka. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži aj ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, t. j. taký, ktorý je vlastníctvom Kupujúceho.

4. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z Predávajúceho na Kupujúceho, Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu až po úplnej úhrade.

5. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na korešpondenčnú adresu Predávajúceho VRG Group, s.r.o. – sklad, Mlynská 1236, 925 53 Pata reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

6. Reklamácia je bezplatná a kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. t. j. s reklamáciou.

7. Postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na levinfelin.sk.

Článok X

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli jej zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, legislatívne zmeny a iné.

3. Ak nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XI

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy (Spotrebiteľské zmluvy)

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade e-shop na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto Článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto Článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.     Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) a l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

4.  Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, resp. podľa bodu 1 tohto Článku týchto VOP . Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je potrebné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t. j. na adresu:

VRG Group, s.r.o. – sklad

Mlynská 1236

925 53 Pata.

Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim sú uvedené v Článku XII a XIII týchto VOP.

5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Článok XII

Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúcim môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, resp. podľa bodu 1 Článku XI týchto VOP u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy (Príloha č. 1 týchto VOP), ktorý predávajúci zverejňuje na levinfelin.sk “formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy” a priložiť ho ako sprievodný list k tovaru, ktorý si želá vrátiť, prípadne nám ho zaslať e-mailom na adresu elektronickej pošty Predávajúceho objednavky@levinfelin.sk a následne zaslať neporušený tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t. j. na adresu: VRG Group, s.r.o. – sklad, Mlynská 1236, 925 53 Pata spolu s dokladom o kúpe. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, Predávajúci si vyhradzuje možnosť takýto tovar neprijať.

2.  Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, resp. podľa bodu 1 Článok XI týchto VOP.

3.     Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

5.     Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

6.     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

Článok XIII

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim

1.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

3.  Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t. j. na adresu:

VRG Group, s.r.o. – sklad

Mlynská 1236

925 53 Pata.

5.  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

6. Ak Predávajúci zistí, že tovar nespĺňa požiadavky týchto VOP (napr. tovar má byť nepoužitý, v originálnom obale), nemôže tento tovar prijať späť a bude zaslaný späť Kupujúcemu ako tovar použitý, alebo bude Kupujúcemu ponúknuté vrátenie tovaru so zľavou, teda nie celej sumy tovaru. Zľava závisí od toho, o akú vadu sa bude jednať. Túto zľavu odrátame od sumy za vrátený tovar, spravidla 15 – 20 % ak nejde o rozsiahle poškodenie.

7. Spôsob vrátenia tovaru, teda výber spoločnosti na doručenie tovaru späť Predávajúcemu je výhradne na rozhodnutí Kupujúceho. Predávajúci poskytuje ako bonus možnosť vyzdvihnutia tovaru u vás doma kuriérskou službou (spätný zvoz), ktorá je spoplatnená sumou 4,-EUR za balík v rámci Slovenskej republiky. Kupujúci využitím tejto služby súhlasí s tým, že suma tejto služby bude odpočítaná od sumy na vrátenie peňazí za tovar, t. j. že vrátená suma bude znížená o sumu – 4,-EUR za balík v rámci Slovenskej republiky, napr. Kupujúci vracia tovar v hodnote 100,- EUR, Predávajúci vystaví dobropis na túto sumu, avšak odpočíta sumu za využitie služby spätný zvoz 4, – EUR. Kupujúcemu tak bude na účet vrátená suma 96,-EUR ( 100,- EUR – 4,-EUR). V prípade uznanej reklamácie je takáto služba hradená Predávajúcim.

8. Ak Kupujúci získa tovar ako výhru v súťaži (napríklad na sociálnych sieťach), nevzniká mu právo na vrátenie, výmenu, ani reklamáciu tovaru. Výhra v súťaži sa považuje za dar a nespadá pod kúpno-predajný vzťah. Predávajúci preto nemá voči Kupujúcemu žiadne povinnosti.

9. Darčekové poukážky nie je možné vrátiť a vymeniť za hotovosť, ani sa z nich nevydáva. Kupujúci, ktorý chce použiť zakúpenú darčekovú poukážku tak musí nakúpiť minimálne za jej hodnotu, alebo viac a rozdiel doplatiť.

Článok XIV

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. V prípade poskytovania služieb, predaju tovaru Predávajúcim ide o predaj tovaru, resp. dodanie služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci elektronickou objednávkou na levinfelin.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účely registrácie, vykonania platnej objednávky a uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Predávajúci  poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošte,  Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona. a  iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu.

3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, v prípade registrácie bez dodania tovaru alebo služby budú osobné údaje zlikvidované 3 roky po registrácii. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo na prenosnosť týchto údajov ak je. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

4. Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je  informovanie osôb, ktoré nakúpili v e-shope alebo sa registrovali o akciách, novinkách a zľavách a dôležitých obchodných i marketingových aktivitách Predávajúceho. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, a  iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky môže využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies. Pri oprávnenom záujme okrem práv uvedených v bode 3 Článok XIV máte aj právo namietať voči spracúvania kde je právny základ oprávnený záujem.

5. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: objednavky@levinfelin.sk. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

6. Predávajúci spracúva osobné údaje o dotknutej osobe aj na účely účtovníctva, vybavovania práv dotknutých osôb, reklamácií. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na odkaz 1.  V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ v príslušnom gramatickom tvare). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky ( zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ), pričom

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)    presné označenie Predávajúceho,

c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)    označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/uploads/files/7cbv11eK.pdf a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, predovšetkým autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

4. Pri nákupe tovaru na levinfelin.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

5. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na levinfelin.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

6. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na levinfelin.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z levinfelin.sk.

8.     Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na levinfelin.sk.

9.     Predávajúci má právo kedykoľvek meniť a/alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na levinfelin.sk.

10.     Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

11. Prílohou VOP je vzorový Formulár pre odstúpenie od zmluvy a Reklamačný formulár.

V Chorvátskom Grobe dňa 04.01.2022

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte 5% zľavu na vašu prvú objednávku
Nové produkty, nápady, články a akcie, nezmeškajte nič, čo by vás mohlo zaujímať
logo small footer
© LevinFelin 2022