Ochrana osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť VRG group s.r.o., so sídlom Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 51 425 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126745/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Čerešňová 1454/1A 900 25 Chorvátsky Grob alebo na e-mail: objednavky@levinfelin.sk.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktný formulár 3

Objednávky e-shop 4

Účtovné a daňové povinnosti 4

Reklamácie 5

Uplatňovanie právnych nárokov 6

Evidencia klientov 8

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov 9

Registrácia e-shop 10

Opustený košík 11

Recenzie 11

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu 12

Zasielanie noviniek klientom 13

Sociálne siete – komunikácia 14

Fotografie 15

Súťaže 16

Informácie o spracúvaní cookies súborov 17

Kontaktný formulár

Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov
meno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Objednávky e-shop

Účel spracúvania uzatváranie a správa objednávok (zmlúv) cez e-shop
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, adresné údaje (krajina, ulica, PSČ, mesto), tel. číslo, e-mail, informácie uvedené v poznámke

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý dodávateľ zabezpečujúci prepravu tovaru

Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od vykonania objednávky
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Účtovné a daňové povinnosti

Účel spracúvania plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva
Právny základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Reklamácie

Účel spracúvania vybavovanie reklamácií tovarov
Právny základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, adresné údaje (Ulica, číslo domu, PSČ, mesto), email, tel. číslo, dátum objednania tovaru, dátum prevzatia tovaru, číslo objednávky, číslo faktúry, údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov
1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Uplatňovanie právnych nárokov

Účel spracúvania uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.

Kategória dotknutých osôb
klienti, bývalí klienti

Kategória osobných údajov
kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri uplatňovaní práv

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Evidencia klientov

Účel spracúvania evidencia klientov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia klientov, efektívne plnenie záväzkov.

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
kontaktné osobné údaje uvedené v objednávkach ako meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
po ukončení zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (vykonaní objednávky)
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Účel spracúvania evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Registrácia e-shop

Účel spracúvania evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
registrovaní členovia

Kategória osobných údajov
e-mail

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
1 rok od inaktivity člena v e-shope
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Opustený košík

Účel spracúvania rezervácia tovaru – v rámci systému opustený košík
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
potenciálni klienti

Kategória osobných údajov
IP adresa, informácie z nákupného košíka

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
48 hodín od vykonania rezervácie
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Recenzie

Účel spracúvania ohodnocovanie kvality poskytovaných služieb a produktov klientmi
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb a tovarov.

Kategória dotknutých osôb
recenzenti

Kategória osobných údajov
meno, e-mail, údaje uvedené v recenzií

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola recenzia uvedená, prípadne po dobu pokiaľ recenzent nepožiada o výmaz recenzie
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Zasielanie noviniek, bez predchádzajúceho vzťahu

Účel spracúvania zasielanie informácií o produktoch a novinkách propagácia spoločnosti
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov
e-mailová adresa

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner Mailchimp

Lehota na výmaz osobných údajov
4 roky odo dňa odvolania súhlasu
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám prenos do USA na základe štandardných zmluvných doložiek externému partnerovi Mailchimp, bližšie informácie www.mailchimp.com

Zasielanie noviniek klientom

Účel spracúvania zasielanie informácií o produktoch a novinkách – propagácia spoločnosti
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie klientov o aktuálnych ponukách

Kategória dotknutých osôb
klienti

Kategória osobných údajov
e-mailová adresa

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, externý partner Mailchimp

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu registrácie v e-shope, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám prenos do USA na základe štandardných zmluvných doložiek externému partnerovi Mailchimp, bližšie informácie www.mailchimp.com

Sociálne siete – komunikácia

Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov
údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Fotografie

Účel spracúvania zverejňovanie fotografií na webovej stránke, sociálnych sieťach – propagácia produktov
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
klienti, bývalí klienti

Kategória osobných údajov
fotografia, meno, e-mail, z ktorého bola fotografia zaslaná

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu trvania prevádzky webovej stránky, konta na sociálnych sieťach, na ktorých bola fotografia zverejnená
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Súťaže

Účel spracúvania organizovanie súťaží na sociálnych sieťach/webovej stránke v zmysle štatútu súťaže
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
účastníci súťaže

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa doručenia v prípade výhry

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
1 mesiac od vyhlásenia výsledkov súťaže
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Informácie o spracúvaní cookies súborov

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte 5% zľavu na vašu prvú objednávku
Nové produkty, nápady, články a akcie, nezmeškajte nič, čo by vás mohlo zaujímať
logo small footer
© LevinFelin 2022